Karel Consultancy

Henk Karel vertaalt uw visie en uw strategie naar operatie, met name binnen het le­vens­ver­zekeringen- en pensioenenbedrijf.

Hij is een ervaren business consultant die gespecialiseerd is in het faciliteren en adviseren van or­ga­ni­sa­ties over de op­ti­ma­le in­rich­ting en on­der­steu­ning van ad­mi­ni­stra­tie­ve be­drijfs­pro­ces­sen en de or­ga­ni­sa­to­ri­sche in­rich­ting die daar­bij no­dig is.
Tevens is hij in staat om projecten op te zetten en projecten te leiden.
Last but not least is hij zeer be­dre­ven in het struc­tu­re­ren van com­plexe on­der­wer­pen en deze ver­vol­gens om te zet­ten in over­zich­te­lij­ke on­der­de­len en re­la­ties hier­tus­sen. Zowel bin­nen voor­on­der­zoe­ken in bij­voor­beeld task­forces als bij het vin­den van prak­ti­sche op­los­sings­rich­tingen in uit­voe­rings­tra­jec­ten werpt dit vruch­ten af.

Vanwege zijn brede kennis op het gebied van levens­ver­ze­ke­ringen en pen­sioe­nen ko­men zijn vaar­dig­he­den voor­al hier tot zijn recht.

karel consultancy